عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت سهام شرکت های بورسی 8:24