اگه زندگی شما کتابی بود که نویسنده اش شما بودید... 9:48