طرح باهم بخوانیم در کتابخانه ابوریحان؛ استان تهران 5:17