معرفی کمپین یک دقیقه با تبریز به زبان انگلیسی 1:03