پخش مصاحبه دکتر در برنامه تاریخانه دامغان جانفشان از شبکه خبر 0:45