حضور آقای دکتر عبدالعالی در برنامه روزباز دانشگاه علم و صنعت ایران

0:59