تیزر رادیویی فناوری دو سیم تابا - گویندگان تیزر: بیژن باقری و شقایق فروبار 0:29