متوجه شدم چه مواقعی می تونم از نه استفاده کنم! 2:01