شعر حماسی: نبرده است ز خاطر هنوز صحن گوهرشاد

11:25