شادی لبنانی ها از گل ایران به اسپانیا که پذیرفته نشد 1:04