تیکه فغانی در برنامه زنده: اسلام به خطر می افتد 2:35