اظهارات مرحوم جعفر والی درباره سریال معمای شاه 0:45