تیزر اولین جشنواره بیمارستان های 247 کشور مرداد 1396 1:53