رسم نمودار نیروی برشی و لنگر خمشی تیر در اباکوس 2:01