مراحل ساخت بزرگترین تلسکوپ جهان در بیابان آتاکاما در شیلی 3:03