شوخی احسان خواجه امیری با آزاده نامداری در کنسرت 0:50