نماهنگ شهید هادی باغبانی،تقدیمی از گروه مستندسازی بصیرت 4:45