کتاب فقط مرگ قابل مذاکره نیست به چاپ دوم رسید 0:27