دکتر محمدرضا شفیعی مصاحبه با رادیو تهران - پارت 1 1:03