خندوانه، 24 شهریور 94، پشت صحنه اجرای علیرضا خمسه 5:20