سپهر ماشین - مصاحبه شبکه بازار در نمایشگاه آگروفود 2:20