زمینه( پیرمردی خسته از ) / کربلایی حسین طاهری

8:10