تماس تلفنی جناب خان با بازیکن زننده گل بخودی تیم مراکش 3:52