دومین اجلاس شبکه های مردم نهاد محیط زیست کشور در تبریز 1:34