جراحی بینی استخوانی قوز دار، توسط دکتر امید ابراهیمی 0:50