آتش سوزی ساختمان در حال ساخت در چهارراه جهان کودک

0:11