پیش نمایش جلسه چهارم آموزش کنترل پیشبین بر اساس مدل 16:15