بای پاس لاپاروسکوپیک معده پس از دو بار شکست عمل اسلیو 2:36