آهوها خودشون رو دستی دستی تو دهن کروکودیل میندازن! 2:15