دستگاه تولید انواع نایلون فریزر، دسته دار و زباله 1:27