برنامه مناظره با حضور حاجی نماینده برخوار / 20 مهر 97 1:09:49