لحظه رکوردزنی سهراب مرادی در مسابقات جهانی ترکمنستان 1:41