صحبت های توهین آمیز دوباره ترامپ خطاب به عربستان 0:29