علی فروتن(عموهای فیتیله ای)در پویش کتاب وزندگی شرکت کرد 1:17