دومین تیزر تلویزیونی جشن بزرگ سروستان با گویندگی بیژن باقری 0:32