سومین قهرمانی پیاپی مهرام در لیگ جوانان تهران 1:52