بامزه ترین قسمت ویتامین ث با حضور ریوندی و اجرای علی ضیاء(4) 4:29