همایون هاشمی در اختتامیه چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما 3:13