معرفت 002 - استاد دینانی و علامه طباطبایی (انسان کامل و مقام ولایت) 40:55