اولین قدم های سورنا در کارگاه CAV - دانشگاه تهران 0:37