پلیس اگر تابع حزب سیاسی باشد نمی تواند با عدالت به وظایف خود عمل کند 32:48