"دیرین دیرین" هم به مسئولین تذکر می دهد، هم به مردم!

2:01