4 - ویدئو حجاب از گروه سرود نسیم قدر ، تصویربرداری و میکس اندیشه نو 2:00