عمل بسته دیسک کمر در بیمار مبتلا به دیسک کمر و تنگی کانال نخاعی 0:49