نحوه ورود به تنظیمات برد پکیج مگاترم (مرکوری). تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644

0:37