متر چرخشی با استفاده از انکودر چرخشی و آردوینو

0:57