جمله روحانی در پاسخ ترامپ که بازتاب گسترده یافت 1:19