آتلیه،آماده شدن داماد در روز عروسی و پوشیدن کت و شلوار 1:28