تشخیص پروتئین:پروتئین در اثر سولفات مس بنفش می شود. 2:46