اردوی جوانان امام زادگان عینعلی و زینعلی به ییلاق دارا-سال1384 10:10